Action

zabbix

Action

عملیات


 

Action عملی است که بعد از اتفاق افتادن یک حد آستانه اجرا میشود. action میتواند برای ارسال پیام توسط تعریف نوع رسانه به گروه های کاربری مربوطه و یا اجرای یک دستور از راه دور تنظیم شود.

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page