Active

zabbix

Active

فعال


 

Active


 به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس به طور خودکار آیتم های مورد مانیتورینگ و فاصله زمانی آنها را در نظر گرفته و خود به خود شروع به مانیتور کردن  نموده و اطلاعات را در فواصل زمانی تایین شده برای پردازش های بعدی به سرور زبیکس ارسال میکند. 

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page