Trigger

zabbix

Trigger

حد آستانه: زبیکس


 

 

Trigger (حد آستانه) 


 

trigger برای تعریف محدودیت برای یک آیتم به کار میرود و هنگام رد شدن آیتم از این محدودیت اعلام هشدار میکند. برای مثال شما میخواهید برای یک هاست محدودیت متوسط بار CPU تعریف کنید، و اگر از مقدار ۱ رد شد به شما اطلاع داده شود. این کار با trigger ها انجام میشود، triggerها بسیار انعطاف پذیر هستند به طوری که میتوانید چندین محدودیت را در یک trigger تعریف کنید.

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page