واژه نامه

zabbix

مانیتورینگ

Network Monitoring   مانیتورینگ شبکه چیست؟   به عمل پایش تجهیزات شبکه میگویند. مانیتورینگ شبکه استفاده از سیستمی است که به صورت مداوم و بدون وقفه در حال نظارت بر عملکرد تمام تجهیزات شبکه است. این سیستم معمولا هنگام قطعی و یا از دسترس خارج [...]