واژه نامه

zabbix

Housekeeper

Housekeeper    Housekeeper  اشاره دارد به ویژگی ای از زبیکس که برای پاکسازی دیتابیس از داده های عملیات ها، رخدادها، تاریخچه و روندهای قدیمی تعریف شده توسط کاربر، به کار میرود.   در زبیکس   این ویژگی برای عملیات ها (action) و رخدادها (event) از [...]