Active

zabbix

Active

فعال


 

Active


 به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس به طور خودکار آیتم های مورد مانیتورینگ و فاصله زمانی آنها را در نظر گرفته و خود به خود شروع به مانیتور کردن  نموده و اطلاعات را در فواصل زمانی تایین شده برای پردازش های بعدی به سرور زبیکس ارسال میکند.