Auto-registration

zabbix

Auto-registration

ثبت خودکار


 

ثبت خودکار یکی دیگر از ویژگیهای زبیکس است که به هاست ها اجازه میدهد به طور خودکار خودشان را در سرور زبیکس ثبت کنند. این کار توسط مدیر سیستم و از سمت مدیریت تحت وب زبیکس باید تنظیم شود. برای مثال الگوی “*-Linux” را برای نام هاست ها تنظیم کرده و آیتم ها و سایر جزئیات مربوط به هاست را در قالب ها تعریف میکند.