Housekeeper

zabbix

Housekeeper

Housekeeper 


 

Housekeeper  اشاره دارد به ویژگی ای از زبیکس که برای پاکسازی دیتابیس از داده های عملیات ها، رخدادها، تاریخچه و روندهای قدیمی تعریف شده توسط کاربر، به کار میرود.

 

در زبیکس


 

این ویژگی برای عملیات ها (action) و رخدادها (event) از بخش تنظیمات عمومی و برای تاریخچه و روند در هر آیتم تعریف میشود.