Passive

zabbix

Passive

 Passive


 

به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس منتظر درخواست از سمت سرور زبیکس میماند و به محض گرفتن درخواست جواب آن را ارسال میکند.

توجه داشته باشید که یک عامل زبیکس میتواند در هر دو حالت Active و Passive به طور همزمان فعال باشد و این آیتم ها هستند که هنگام ارسال درخواست به عامل زبیکس تنظیماتشان را اعلام میکنند تا Active و Passive بودن آن آیتم برای عامل مشخص شود.