IT Services

zabbix

IT Services

خدمات IT


 خدمات IT به یکی از ویژگی های زبیکس گفته میشود که به کاربران اجازه تعریف SLA های مختلف و بررسی SLA های  مد نظر با  SLA های واقعی را میدهد. خدمات IT با استفاده از یک گروه حد آستانه (trigger) ایجاد میشود و اجازه محاسبه بر اساس کمترین و بیشترین مقدارها را میدهد.