SLA

zabbix

SLA

service-level agreement (SLA)


 

 

SLA (موافقت نامه سطح خدمات)


موافقت نامه سطح خدمات  یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات ارائه داده شده توافق و منعقد می‌شود. در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانتهای اجرایی آن تعیین شود. معمولا این قرارداد در سرویسهای رایانه‌ای به کار برده می‌شود. برای مثال 99% در دسترس بودن یک سرویس هاست خاص یک قرارداد SLA محسوب میشود.