Trigger

zabbix

Trigger

حد آستانه: زبیکس


 

 

Trigger (حد آستانه) 


 

trigger برای تعریف محدودیت برای یک آیتم به کار میرود و هنگام رد شدن آیتم از این محدودیت اعلام هشدار میکند. برای مثال شما میخواهید برای یک هاست محدودیت متوسط بار CPU تعریف کنید، و اگر از مقدار 1 رد شد به شما اطلاع داده شود. این کار با trigger ها انجام میشود، triggerها بسیار انعطاف پذیر هستند به طوری که میتوانید چندین محدودیت را در یک trigger تعریف کنید.