امنیت

دسترسی به ZABBIX Frontend میتواند از طریق SSL برای اطمینان از امنیت مسیر بین کاربر و سرور ایمن شود.

در جهت ارتقا سطح امنیت سیستم مانیتورینگ به عنوان یکی از حساس ترین سیستم های موجود در NOC و  DataCetnter ها کنترل کاربران مختلف باید با حساسیت بسیار زیادی صورت پذیرد. در سیستم مانیتورینگ ZABBIX سعی شده تا تمام آسیب پذیری های ممکن که می تواند راهی را جهت نفو‌ذ به سیستم برای کاربران مخرب باز کند کنترل شده و حتی گزارش حرکات مشکوک به مدیر سیستم ارسال گردد.

یکی از ویژگی های امنیتی که در این سیستم لحاظ شده است مربوط به بخش Login کاربران می باشد که از طریق Lockout Policy امکان حملاتی مانند Brute Force, Dictionary Attack را به صفر رسانده است. بدین شکل که در صورتی که کاربر مخرب به تعداد ۵ مرتبه اطلاعات مربوط به Login را اشتباه وارد نماید سیستم Login به صورت اتوماتیک قفل شده و ورود کاربران به مدت ۳۰ ثانیه امکان ناپذیر خواهد شد.

آدرس IP و تعداد دفعات تلاش ناموفق برای ورود به سیستم پس از اولین Login توسط Admin در همان صفحه اول برای او نمایان خواهد شد .