لیست دانلود Zabbix

در زیر لیست های کاملی از آخرین نسخه Zabbix برای انواع پلتفرم ها را مشاهده میکنید. جهت دانلود هر یک از موارد مورد نیاز بر روی لینک دانلود کلیک نمایید .

 در صورت داشتن هرگونه پرسش میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

دانلود آخرین نسخه نرم افزار مانیتورینگ Zabbix:

 

Package Release Date Download
Zabbix 3.0 LTS
Server, Proxy, Agent, GUI
3.0.1 26 February, 2016 DownLoad

 

دانلود Zabbix 3.0 Packages :

 

Distribution Version Architecture Download
Red Hat Enterprise Linux
CentOS
Oracle Linux
7 x86_64 Download
Debian 7 (Wheezy), 8 (Jessie)  i386 Download
 amd64
Ubuntu 14.04 LTS (Trusty)  i386 Download
 amd64

 

دانلود Agent های کامپایل شده برای پلتفرم های مختلف Zabbix 3.0 :

 

 OS  Package  Release  Hardware  Download
FreeBSD 4.2  Agents

3.0.0

 

i386  Download
FreeBSD 6.2  Agents i386  Download
FreeBSD 7.1  Agents amd64  Download
FreeBSD 7.1  Agents  i386  Download
FreeBSD 8.2  Agents  i386  Download
HP-UX 11.31  Agents risc  Download
Linux 2.4.x  Agents i386  Download
Linux 2.6  Agents amd64  Download
Linux 2.6  Agents  i386  Download
Linux 2.6.23  Agents amd64  Download
Linux 2.6.23  Agents i386  Download
NetBSD 5.0  Agents i386  Download
OpenBSD 3.9  Agents amd64  Download
OpenBSD 3.9  Agents i386  Download
OpenBSD 4.3  Agents amd64  Download
OpenBSD 4.3  Agents i386  Download
OpenBSD 4.7  Agents amd64  Download
OpenBSD 4.7  Agents i386  Download
OpenBSD 5.4  Agents amd64  Download
OpenBSD 5.4  Agents i386  Download
OpenBSD 5.6  Agents amd64  Download
OpenBSD 5.6  Agents i386  Download
OpenBSD 5.7  Agents amd64  Download
OpenBSD 5.7  Agents i386  Download
Solaris 10  Agents amd64  Download
Solaris 10  Agents sparc  Download
Windows (All)  Agents i386,amd64  Download

 

 لیست دانلود نسخه های قبلی