آموزش

آموزش حرفه ای زبیکس چیست؟

آموزش های زبیکس به گونه ای طراحی شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، دانش این سیستم از بهترین متخصصین در زمینه زبیکس به آموزش دیدگان منتقل شود.
این آموزش ها تمامی جوانب زبیکس شامل مجموعه اصطلاحات تخصصی، عناصر موجود، عملکردها، قوانین (Protocol) داخلی و تنظیمات High Availability برای مانیتورینگ توزیع شده را پوشش می دهد. در دوره های آموزشی که شامل تکالیف تمرینی زیادی هستند، هر یک از آموزش دیدگان، نرم افزار زبیکس را به تنهایی نصب و تنظیم خواهد کرد، دستگاه های مختلف را جهت مانیتورینگ آماده می کند و رخدادهای پیچیده مانیتورینگ رابرطرف می کند.

دوره آموزشــی Specialist certified Zabbix بــرای کســانی طراحــی شــده اســت کــه بــه تازگــی شــروع بــه فهمیــدن زبیکــس کــرده انــد و مــیخواهنــد در کوتــاه تریــن زمــان و بــا صحیــح تریــن روش ممکــن کار بــا نــرم افــزار را بــه صــورت حرفــه ای آغــاز کننــد. در طــول ایــن دوره شــما دربــارهی عملکــرد هــای اصلــی نــرم افــزار مانیتورینــگ زبیکــس، نصــب و راه انــدازی و نگــه داری هــای آن یــاد خواهیــد گرفــت. همچنیــن ایــن دوره شــامل نکات زیادی برای کاربران حرفه ای می باشد.

دوره آموزشــی Professional Certified Zabbix برای آن دســته از administrator ها و شــرکت هایی طراحی شــده است که در سطح Enterprise از سیســتم مانیتورینــگ زبیکــس بــرای مانیتــور کــردن مــوارد بســیار زیــاد در دیتاســنترهای مختلــف و در بســتر مانیتورینــگ توزیــع شــده اســتفاده مــیکنند.

مخاطبان دوره های آموزشی زبیکس برنامه هــای آموزشــی زبیکــس بــرای آن دســته از Administrator IT هــا، فروشــندگان سیســتم و بقیــه کســانی کــه بــا مانیتورینــگ زیرســاخت های IT ســروکار دارنــد، در نظــر گرفتــه شــده اســت. نیــازی نیســت شــرکت کننــدگان ایــن دوره هــای آموزشــی در مــورد نــرم افــزار زبیکــس دانــش قبلــی داشته باشند اما تمامی شرکت کنندگان باید در مورد کامپیوتر و نحوه کار با سیستم عامل ها ، دانش کامل داشته باشند.

شــرکت در ایــن دوره هــای آموزشــی حتــی بــرای آن دســته از Administrator هایــی کــه ســابقه ی چنــد ســال کار را بــا نــرم افــزار زبیکــس دارنــد توصیــه مــی شــود. شــرکت در ایــن دوره هــا مــی توانــد از جهــت آشــنایی بــا ویژگــی هــای جدیــد زبیکــس و روش اســتاندارد راه انــدازی و گســترش زبیکس، برای این دسته از کاربران مفید باشد. اساتید دوره های آموزشی مــا فکــر مــیکنیــم کــه کیفیــت، کلیــد توســعه موفــق زبیکــس بــوده اســت. بــه همیــن جهــت بــه محتــوا، ســبک و خروجــی دوره هــای آموزشــی خــود بسیار اهمیت می‌دهیم.
تمامــی اســاتید مــا دارای دانــش عملــی و نظــری وســیعی در مــورد زبیکــس هســتند. ایشــان همچنیــن از دانــش بســیار بــالا در زمینــه ی مانیتورینــگ،سخت افزارها و نرم افزارهای معروف دنیا هستند و همچنین از مهارت های ارتباطی خوب برخوردارند.

روش‌های شرکت در دوره‌های آموزشی زبیکس

در محل شما

راحت‌ترین راه جهت یادگیری زبیکس، آموزش در محل شما می باشد. تنها کافی است یک اتاق با یک پروژکتور، صفحه‌ی نمایش و اینترنت داشته باشید. در این حالت شما می توانید تمامی دوره‌های آموزشی زبیکس را با هم و به صورت یکجا داشته باشید. مهم‌ترین مزایای آموزش در محل به شرح زیر است:

از طریق سایت ساکو 

یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شرکت در یک دوره آموزشی زبیکس همین روش است. تنها کافی‌ است به بخش آموزش (از طریق منوی خدمات) سایت ساکو مراجعه کنید و زمان‌های مختلف برپایی دوره آموزش، دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید. به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره‌های آموزشی، سریع‌تر ثبت نام کنید.