مجوزهای دسترسی

سیستم SACO Analyzer به شکلی طراحی شده است که همزمان کاربران متعددی بتوانند از آن استفاده نمایند. در این حالت امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف ضروری به نظر می رسد. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف، قابلیت تفویض اختیار را برای مدیران شبکه در سازمان هایی که دارای شبکه های وسیع و گسترده هستند، ایجاد می نماید. طبیعتا پس از تعریف سطوح دسترسی مناسب، هر کدام از کاربران سیستم SACO Analyzer فقط قادر به مشاهده گزارشات مربوط به حوزه می باشند و به هیچ عنوان به حوزه های دیگر دسترسی ندارند.

 

لیست زیر بیانگر بخشی از قابلیت های این بخش از سیستم SACO Analyzer می باشد:

access

group

userlog