مجوزهای دسترسی

سیستم SACO Analyzer به شکلی طراحی شده است که همزمان کاربران متعددی بتوانند از آن استفاده نمایند. در این حالت امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف ضروری به نظر می رسد. امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف، قابلیت تفویض اختیار را برای مدیران شبکه در سازمان هایی که دارای شبکه های وسیع و گسترده هستند، ایجاد می نماید. طبیعتا پس از تعریف سطوح دسترسی مناسب، هر کدام از کاربران سیستم SACO Analyzer فقط قادر به مشاهده گزارشات مربوط به حوزه می باشند و به هیچ عنوان به حوزه های دیگر دسترسی ندارند.

 

لیست زیر بیانگر بخشی از قابلیت های این بخش از سیستم SACO Analyzer می باشد:

 • امکان ایجاد، ویرایش و حذف کاربران جدید به سیستم

access

 • امکان ارتباط با Active Directory و شناسایی لیست کاربران به صورت خودکار
 • پشتیبانی از روش های مختلف اهراز هویت از جمله :
  • LDAP
  • Internal
  • HTTP
 • امکان گروه بندی کاربران
 • امکان تعریف گروه های تو در تو

group

 • امکان اختصاص مجوزهای دسترسی بر اساس بخشهای موجود در نرم افزار به کاربران
 • امکان اختصاص مجوز دسترسی بر اساس exporter ها به کاربران
 • ثبت تک تک فعالیت کاربران اضافه شده به سیستم و امکان مشاهده آنها توسط مدیر سیستم

userlog