سیستم ارسال هشدار

امکان تعریف و ارسال هشدار در سامانه SACO Analyzer یکی از بخش هایی است که می تواند در جهت کنترل 24 ساعته ترافیک شبکه  مدیران شبکه را یاری رساند.

alertsend

(فرآیند ارسال هشدار)

همانطور که در شکل بالا مشاهده می فرمایید، از طریق ایجاد آیتم جهت اعمال کنترل های دائمی و تنظیم حدود آستانه برای هر یک از آیتم ها، سامانه SACO Analyzer  نسبت به ارسال هشدار در صورت بروز هر گونه مشکل به صورت خودکار و در لحظه اقدام می نماید.

 از ویژگی های سیستم ارسال هشدار سامانه SACO Analyzer می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • امکان تعریف آیتم بر اساس میزان ترافیک حجمی
 • امکان تعریف آیتم بر اساس پهنای باند
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل یک آدرس IP مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل یک شبکه مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بین دو IP مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بین دو شبکه مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک IP خاص از یک نرم افزار خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک شبکه خاص از یک نرم افزار خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک IP خاص از یک پروتکل خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک شبکه خاص از یک پروتکل خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک IP خاص از یک پورت خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل استفاده یک شبکه خاص از یک پورت خاص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک نرم افزار خاص و بین دو IP مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک نرم افزار خاص و بین دو شبکه مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک پروتکل خاص و بین دو IP مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک پروتکل خاص و بین دو شبکه مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک پورت خاص و بین دو IP مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل ترافیک بر اساس یک پورت خاص و بین دو شبکه مشخص
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل چند شبکه به صورت هم زمان
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل میزان ترافیک و یا پهنای باند مصرفی بر اساس یک روتر
 • امکان تعریف آیتم جهت کنترل میزان ترافیک و یا پهنای باند مصرفی بر اساس اینترفیس یک روتر
 • امکان تعریف آیتم به تفکیک ترافیک ورودی و خروجی و بر اساس IP ، شبکه، نرم افزار، پورت و پروتکل خاص و نیز در بازه های زمانی مشخص
 • امکان تست هر آیتم قبل از پیاده سازی نهایی
 • امکان تعریف حدود آستانه جهت ارسال هشدار در صورت وقوع شرط تعریف شده
 • امکان ارسال هشدار از طریق :
  • Email
  • SMS
  • Jabber
  • SACO Notifier
  • Web Front-End
  • Ticketing Systems

شکل زیر قسمتی از سیستم اعلام هشدار مربوط به SACO Analyzer را نمایش می دهد:

alertsaco

( تعریف حد آستانه در سیستم اعلام هشدار)