سیستم ارسال هشدار

امکان تعریف و ارسال هشدار در سامانه SACO Analyzer یکی از بخش هایی است که می تواند در جهت کنترل ۲۴ ساعته ترافیک شبکه  مدیران شبکه را یاری رساند.

alertsend

(فرآیند ارسال هشدار)

همانطور که در شکل بالا مشاهده می فرمایید، از طریق ایجاد آیتم جهت اعمال کنترل های دائمی و تنظیم حدود آستانه برای هر یک از آیتم ها، سامانه SACO Analyzer  نسبت به ارسال هشدار در صورت بروز هر گونه مشکل به صورت خودکار و در لحظه اقدام می نماید.

 از ویژگی های سیستم ارسال هشدار سامانه SACO Analyzer می توان به موارد زیر اشاره نمود:

شکل زیر قسمتی از سیستم اعلام هشدار مربوط به SACO Analyzer را نمایش می دهد:

alertsaco

( تعریف حد آستانه در سیستم اعلام هشدار)