تاریخچه مصرف

همانطور که قبلا ذکر شد، بسیاری از اوقات ضرورت دارد که رفتار کاربران در شبکه بر اساس بازه های زمانی مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این بخش از سامانه SACO Analyzer این امکان را به مدیران شبکه می دهد که بتوانند رفتار کاربران خود را بر اساس در بازه های زمانی که قابل تعریف می باشد بررسی نموده و نمودارهای تحلیلی را مشاهده نمایند. بنابراین از طریق این ویژگی می توان تعیین کرد که هرکدام از کاربر شبکه در تاریخی مشخص، چه میزان مصرف ترافیک ( به تفکیک دانلود و یا آپلود ) داشته اند، این میزان مصرف ترافیک توسط چه نرم افزارهایی صورت گرفته و از چه پورت  یا پروتکل هایی استفاده شده است. علاوه بر این میزان مصرف ترافیک به ازاء هر اینترفیس روتر هم در بازه های زمانی مشخص قابل ارزیابی می باشد.

گزارشاتی که در بخش تاریخچه قابل استفاده هستند به شرح ذیل می باشند:

 • تاریخچه مصرف داده توسط کاربر نهایی:
  • تاریخچه ارسال و دریافت توسط کاربر نهایی در بازه زمانی تعیین شده.
  • گزارش نرم افزارهایی که کاربر نهایی در بازه زمانی خاص، بیشترین استفاده را از آنها داشته است.
  • گزارش پروتکل هایی که کاربر نهایی در بازه زمانی خاص، بیشترین استفاده را از آنها داشته است.
  • لیست IP هایی که کاربر بیشترین ارتباط را با آنها داشته است.
 • تاریخچه مصرف داده توسط برنامه های کاربردی:
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک نرم افزار خاص در کل شبکه و در دوره زمانی مشخص و نیز بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی.
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک نرم افزار خاص از یک روتر خاص در دوره زمانی مشخص و بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی. در این حالت حتی اینترفیس یک روتر هم قابل انتخاب می باشد.
  • لیست کاربرانی که بیشترین استفاده را از یک نرم افزار خاص در دوره زمانی مشخص داشته اند و میزان مصرف آنها با ذکر مبدا و مقصد یک ارتباط. همانطور که قبلا ذکر شد در هر مرحله با کلیک بر روی هر کدام از موارد، جزییات بیشتری قابل استفاده خواهد بود.
 • تاریخچه مصرف داده توسط پروتکل ها:
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک پروتکل خاص در کل شبکه و در دوره زمانی مشخص و نیز بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی.
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک پروتکل خاص از یک روتر خاص در دوره زمانی مشخص و بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی. در این حالت حتی اینترفیس یک روتر هم قابل انتخاب می باشد.
  • لیست کاربرانی که بیشترین استفاده را از یک پروتکل خاص در دوره زمانی مشخص داشتهاند و میزان مصرف آنها با ذکر مبدا و مقصد یک ارتباط. همانطور که قبلا ذکر شد در هر مرحله با کلیک بر روی هر کدام از موارد، جزییات بیشتری قابل استفاده خواهد بود.
 • تاریخچه مصرف داده توسط پورت:
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک پورت خاص در کل شبکه و در دوره زمانی مشخص و نیز بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی.
  • تاریخچه ارسال و دریافت داده توسط یک پورت خاص از یک روتر خاص در دوره زمانی مشخص و بر اساس ترافیک حجمی و پهنای باند مصرفی. در این حالت حتی اینترفیس یک روتر هم قابل انتخاب می باشد.
  • لیست کاربرانی که بیشترین استفاده را از یک پورت خاص در دوره زمانی مشخص داشتهاند و میزان مصرف آنها با ذکر مبدا و مقصد یک ارتباط. همانطور که قبلا ذکر شد در هر مرحله با کلیک بر روی هر کدام از موارد، جزییات بیشتری قابل استفاده خواهد بود.