تنظیمات

این بخش از سیستم SACO Analyzer جهت انجام تنظیمات  سیستم به کار می رود. در طراحی این بخش سعی شده است که در ضمن حفظ راحتی انجام کار، تمام تنظیمات مورد نیاز مدیران شبکه جهت راه اندازی موثر سیستم SACO Analyzer ، در نظر گرفته شود.

 

 لیست زیر نشان دهنده بخشی از امکاناتی است که جهت انجام تنظیمات سیستم، ارائه شده است:

Collector

(تنظیمات مربوط به Collector)