تنظیمات

این بخش از سیستم SACO Analyzer جهت انجام تنظیمات  سیستم به کار می رود. در طراحی این بخش سعی شده است که در ضمن حفظ راحتی انجام کار، تمام تنظیمات مورد نیاز مدیران شبکه جهت راه اندازی موثر سیستم SACO Analyzer ، در نظر گرفته شود.

 

 لیست زیر نشان دهنده بخشی از امکاناتی است که جهت انجام تنظیمات سیستم، ارائه شده است:

 • امکان ایجاد، ویرایش و حذف Exporter ها
 • فعال و غیر فعال کردن Exporter ها
 • امکان ایجاد، حذف و ویرایش آیتم ها
 • امکان ایجاد، حذف و ویرایش حدود آستانه
 • امکان ایجاد، حذف و ویرایش لیست های سفارشی از پورت های مورد استفاده در گزارشات سیستم
 • امکان ایجاد، حذف و ویرایش لیست های سفارشی از پروتکل های مورد استفاده در گزارشات سیستم
 • امکان ویرایش لیست های مربوط به نرم افزارهای مورد استفاده در گزارشات سیستم
 • امکان تنظیم تاریخ سیستم بر اساس تاریخ میلادی و یا شمسی
 • امکان تنظیم تعداد مجاز جهت Login ناموفق و نیز زمان Lock شدن حساب کاربری جهت جلوگیری از Brute force Attack
 • امکان تنظیم بخش های موجود در صفحه Dashboard
 • امکان تنظیم مدت زمان بی کاری یک کاربر قبل از Log out شدن از سیستم
 • امکان انجام تنظیمات مربوط به Collector از جمله آدرس IP و یا شماره پورت مربوط به آن
 • امکان تنظیم تعداد پردازش های همزمان به ازای تک تک Process های SACO Analyzer
 • امکان تنظیم بافر برای نوشتن داده در دیتابیس
 • امکان تنظیم بازه زمانی برای Collector جهت جمع آوری اطلاعات شبکه
 • امکان تعیین مدت زمان نگهداری از داده ها به تفکیک بازه های زمانی مختلف
 • امکان تعیین مدت زمان نگهداری از Log کاربران نرم افزار
 • تنظیمات مربوط به سیستم ارسال هشدار از جمله تنظیمات:
  • Email
  • Jabber
  • SMS
  • Front-End
  • SACO Notifier
  • Ticketing Systems

Collector

(تنظیمات مربوط به Collector)