مانیتورینگ مجازی ساز ESXi

مانیتورینگ محیط های مجازی سازی از جمله امکاناتی است که سیستم مانیتورینگ زبیکس در اختیار ما قرار میدهد. ESXi یکی از معروف ترین سرورهای مجازی ساز است که امروزه در دیتاسنتر ها به وفور از آن استفاده می شود. با استفاده از قابلیت Low Level Discovery زبیکس میتوان سرورهای مجازی سازی موجود و همچنین Virtual machine های نصب شده روی آن را مانیتور کرد تا از وضعیت آنها از جمله منابع تخصیص یافته آگاهی حاصل کنیم.

 

در مورد Hypervisor می توان از شاخص هایی مانند Ballooned memory ، CPU cores ، CPU frequency ، CPU usage، Total memory، Cluster name، Used memory ، Number of guest VMs نام برد. با اندازه گیری این مقادیر در فواصل زمانی مشخص و تعیین حدآستانه میتوان وقوع bottleneck را پیش بینی و علت آن را شناسایی کنیم. خرابی های سخت افزاری، مشکل در شبکه و سرویس های دیگر از دغدغه های مدیران ناظر هستند. در صورت بروز چنین مشکلاتی مانیتورینگ زبیکس وقایع غیر معمول را شناسایی کرده و با سیستم اطلاع رسانی و هشدارهای زمانبندی شده، مسئولان مربوطه را به سرعت در جریان وقوع مشکل قرار می دهد.

 

 

جهت تحت کنترل قرار دادن خرابی ها و اختلال های احتمالی در منابع، و همچنین توزیع مناسب منابع و بحث مربوط به دسترسی پذیری ماشین های مجازی، از مفاهیمی همچون Cluster، vSphere High Availability، vSphere Fault Tolerance، vSphere Distributed Resource Scheduler، vSphere Storage DRS، vSphere vMotion استفاده می شود. کارکرد صحیح هر یک از این سرویس ها در کیفیت خدمات اثرگذار بوده و رضایتمندی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

 

وضعیت هر یک از ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi نیز دارای اهمیت می باشد.میزان استفاده ماشین ها از منابع، روشن یا خاموش بودن آن، وضعیت شبکه،  کلاستر میزبان و موارد دیگر را با استفاده از زبیکس میتوان مشاهده  کرد.

 

برخی از آیتم های مانیتور شده برای سیستم مجازی ساز ESXi

در زیر برخی از مواردی که با استفاده از مانیتورینگ زبیکس میتوان گزارش گیری کرد آمده است. لازم است به این نکته اشاره کرد که زبیکس قادر است با سرورهای موجود ارتباط برقرار کرده و اطلاعات جزئی تری را که مدیران برای مانیتورینگ محیط مجازی ساز نیاز دارند جمع آوری کند.

 

 Description

 Name

  Average read latency of the datastore
  Average write latency of the datastore
The amount of guest physical memory that is currently reclaimed through the balloon driver. Sum of all guest VMs.  Ballooned memory
The hardware BIOS identification.  

Bios UUID

Cluster name of the guest VM.  

Cluster name

Number of physical CPU cores on the host. Physical CPU cores are the processors contained by a CPU package.  CPU cores
The speed of the CPU cores. This is an average value if there are multiple speeds. The product of CPU frequency and number of cores is approximately equal to the sum of the MHz for all the individual cores on the host.  CPU frequency
The CPU model.  CPU model
Number of physical CPU threads on the host.  CPU threads
Aggregated CPU usage across all cores on the host in Hz. This is only available if the host is connected.  

CPU usage

The complete product name, including the version information.

Full name

The system model identification.

Model

   Number of bytes received
   Number of bytes transmitted
Number of guest virtual machines. Number of guest VMs
The overall alarm status of the host: gray – unknown, ok, red – it has a problem, yellow – it might have a problem.  Overall status
The physical memory size.

Total memory

System uptime.  

Uptime

Physical memory usage on the host.  

Used memory

The hardware vendor identification.

Vendor

Dot-separated version string.

Version

 

 

برخی از آیتم های مانیتور شده برای ماشین های مجازی ESXi

 

  Description

  Name

   Average number of kilobytes read from the disk
   Average number of kilobytes written to the disk
  Average number of reads from the disk 
  Average number of writes to the disk 
The amount of guest physical memory that is currently reclaimed through the balloon driver Ballooned memory 
Cluster name of the guest VM Cluster name 
Total storage space, in bytes, committed to this virtual machine across all datastores Committed storage space 
The amount of memory currently in the compression cache for this VM Compressed memory 
Current upper-bound on CPU usage. The upper-bound is based on the host the virtual machine is current running on, as well as limits configured on the virtual machine itself or any parent resource pool. Valid while the virtual machine is running CPU usage 
The amount of guest physical memory that is being used by the VM Guest memory usage 
The amount of host physical memory allocated to the VM, accounting for saving from memory sharing with other VMs Host memory usage 
Hypervisor name of the guest VM Hypervisor name 
Total size of configured memory Memory size
  Number of bytes received on interface
  Number of bytes transmitted on interface
  Number of packets received on interface
  Number of packets transmitted on interface
Number of virtual CPUs assigned to the guest  Number of virtual CPUs
The current power state of the virtual machine  Power state
Amount of memory backed by host memory and not being shared Private memory
The amount of guest physical memory shared through transparent page sharing Shared memory
The amount of guest physical memory swapped out to the VM’s swap device by ESX Swapped memory
Additional storage space, in bytes, potentially used by this virtual machine on all datastores Uncommitted storage space
Total storage space, in bytes, occupied by the virtual machine across all datastores, that is not shared with any other virtual machine Unshared storage space
System uptime Uptime