دانلود Zabbix نسخه 2.2.5

در زیر لیست های کاملی از آخرین نسخه Zabbix برای انواع پلتفرم ها را مشاهده میکنید. جهت دانلود هر یک از موارد مورد نیاز بر روی لینک دانلود کلیک نمایید .

 در صورت داشتن هرگونه پرسش میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

دانلود آخرین نسخه نرم افزار مانیتورینگ Zabbix:

 

Package Release Date Download
Zabbix Sources
Server, Proxy, Agent, GUI
2.2.5 17 July, 2014 DownLoad

 

 

دانلود Zabbix 2.2.x Packages :

 

Distribution Version Architecture Download
Red Hat Enterprise Linux
CentOS
Oracle Linux
6  i386  Download
 x86_64  Download
Red Hat Enterprise Linux
CentOS
Oracle Linux
5  i386  Download
 x86_64  Download
Debian 7 (Wheezy)  i386  Download
 amd64  Download
Ubuntu 12.04 LTS (Precise)  i386  Download
 amd64  Download

 

 

دانلود Agent های کامپایل شده برای پلتفرم های مختلف Zabbix 2.2.5 :

 

 

 OS  Package  Release  Hardware  Download
AIX 5.3  Agents 2.2.5  powerpc  Download
 AIX 6.1  Agents 2.2.5  powerpc  Download
 FreeBSD 4.2  Agents 2.2.5  i386  Download
 FreeBSD 6.2  Agents 2.2.5  i386  Download
 FreeBSD 7.1  Agents 2.2.5  amd64  Download
 FreeBSD 7.1  Agents 2.2.5  i386  Download
 FreeBSD 8.2  Agents 2.2.5  i386  Download
 HP-UX 11.23  Agents 2.2.5  ia64  Download
 HP-UX 11.31  Agents 2.2.5  ia64  Download
 HP-UX 11.31  Agents 2.2.5  risc  Download
 Linux 2.4.x  Agents 2.2.5  i386  Download
 Linux 2.6  Agents 2.2.5  amd64  Download
 Linux 2.6  Agents 2.2.5  i386  Download
 Linux 2.6.23  Agents 2.2.5  amd64  Download
 Linux 2.6.23  Agents 2.2.5  i386  Download
 NetBSD 5.0  Agents 2.2.5  i386  Download
 OpenBSD 3.9  Agents 2.2.5  i386  Download
 OpenBSD 4.3  Agents 2.2.5  amd64  Download
 OpenBSD 4.3  Agents 2.2.5  i386  Download
 OpenBSD 4.7  Agents 2.2.5  amd64  Download
 OpenBSD 4.7  Agents 2.2.5  i386  Download
 OpenBSD 5.4  Agents 2.2.5  amd64  Download
 OpenBSD 5.4  Agents 2.2.5  i386  Download
 Solaris 9  Agents 2.2.5  sparc  Download
 Solaris 10  Agents 2.2.5  amd64  Download
 Solaris 10  Agents 2.2.5  sparc  Download
 Solaris 11  Agents 2.2.5  amd64  Download
 Windows (All)  Agents 2.2.5  i386,amd64  Download

 

 

دانلود نسخه آلفا:

Package Release Date Download
 Zabbix Sources
Server, Proxy, Agent, GUI
2.3.3 (second alpha) 30 May, 2014  Download

 

 

لیست دانلود نسخه های قبلی


 

 – دانلود سیستم مانیتورینگ Zabbix نسخه 2.2.4 ….