واژه‌نامه

POP Protocol

پروتکل پاپ   پاپ (به انگلیسی: Post Office Protocol) ، یک موافقت نامه بین‌ المللی دریافت و ارسال ایمیل است. این توافقنامه توسط شرکتهای خدمات اینترنتی‌ پشتیبانی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های ایمیلی که بر اساس این پروتکل طرح ریزی و طراحی می‌شوند بصورت مستقیم می‌توانند پذیرای نرم‌ افزارهایی [...]

zabbix

Passive

 Passive   به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس منتظر درخواست از سمت سرور زبیکس میماند و به محض گرفتن درخواست جواب آن را ارسال میکند. توجه داشته باشید که یک عامل زبیکس میتواند در [...]