دانلود Zabbix نسخه 2.2.4

در زیر لیست های کاملی از آخرین نسخه Zabbix برای انواع پلتفرم ها را مشاهده میکنید. جهت دانلود هر یک از موارد مورد نیاز بر روی لینک دانلود کلیک نمایید .

 در صورت داشتن هرگونه پرسش میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

دانلود آخرین نسخه نرم افزار مانیتورینگ Zabbix:

 

Package Release Date Download
Zabbix Sources
Server, Proxy, Agent, GUI
2.2.4 23 June, 2014 DownLoad

 

 

دانلود Zabbix 2.2.x Packages :

 

Distribution Version Architecture Download
Red Hat Enterprise Linux
CentOS
Oracle Linux
6  i386  Download
 x86_64  Download
Red Hat Enterprise Linux
CentOS
Oracle Linux
5  i386  Download
 x86_64  Download
Debian 7 (Wheezy)  i386  Download
 amd64  Download
Ubuntu 12.04 LTS (Precise)  i386  Download
 amd64  Download

 

 

دانلود Agent های کامپایل شده برای پلتفرم های مختلف Zabbix 2.2.1 :

 

 

 OS  Package  Release  Hardware  MD5  Download
 AIX 6.1  Agents 2.2.1  powerpc  c8eb5995ff65140c9f2db41fcb835ffd  Download
 FreeBSD 4.2  Agents 2.2.1  i386  a7735e33ed8c93727acffae52deab71d  Download
 FreeBSD 6.2  Agents 2.2.1  i386  b26db2f16fdd7bc64b2d1dec17692c28  Download
 FreeBSD 7.1  Agents 2.2.1  amd64 0908b23d26c3f70e7bb2a6e90fbd24f3  Download
 FreeBSD 7.1  Agents 2.2.1  i386  b2dc484c3ee28a595755f3b40a450fa2  Download
 FreeBSD 8.2  Agents 2.2.1  i386 56339a6263befa74b3c6584aa18658cf  Download
 HP-UX 11.23  Agents 2.2.1  ia64 25a5d7b0a5f29c17275baedd458ffc91  Download
 HP-UX 11.23  Agents 2.2.1  risc 3aa046d40ca9ef7473fe544b61adfbb5  Download
 HP-UX 11.31  Agents 2.2.1  ia64 02a5455dcb4ed86ac9ecf36a0a806c78  Download
 HP-UX 11.31  Agents 2.2.1  risc 2c25e02ec31cdfd62b9435bcd886d24c  Download
 Linux 2.4.x  Agents 2.2.1  i386 903889778bfb6e7c9173e62f577e2c89  Download
 Linux 2.6  Agents 2.2.1  amd64 96a7d73e575f818265ffd7a3d2abcb9f  Download
 Linux 2.6  Agents 2.2.1  i386  e8623a4c203a0741b7b6b9c91f604097  Download
 Linux 2.6.23  Agents 2.2.1  amd64 9719c96f1d9a6bad558d791eb65a3a24  Download
 Linux 2.6.23  Agents 2.2.1  i386 909e888141734debf0d95e4f19f53064  Download
 NetBSD 5.0  Agents 2.2.1  i386  ee1db6dc388e88d97f170f332639805b  Download
 OpenBSD 3.9  Agents 2.2.1  i386 821e3e38001a0223bc62a6854108e4fa  Download
 OpenBSD 4.3  Agents 2.2.1  i386 3a95711cec21a5266b4a78a926b71d70  Download
 OpenBSD 4.7  Agents 2.2.1  amd64  ade4fb8af7f8b1b46083b1d4f5c2be60  Download
 Solaris 9  Agents 2.2.1  sparc  f34efb5099c04b1de44170e56b187b44  Download
 Solaris 10  Agents 2.2.1  amd64  e48499fcdebf847aa438ad7cab5c9335  Download
 Solaris 10  Agents 2.2.1  sparc  bb7a17d7e850ae4e9846df615fd70b8f  Download
 Solaris 11  Agents 2.2.1  amd64  a7edcae0267a88d8016267e37536743d  Download
 Windows (All)  Agents 2.2.1  i386,amd64  c32f48b57ca0ee671551c3589c9c9e6c  Download

 

 

دانلود نسخه آلفا:

Package Release Date Download
 Zabbix Sources
Server, Proxy, Agent, GUI
2.3.1 (second alpha) 30 May, 2014  Download