واژه‌نامه

zabbix

Template

قالب : زبیکس   Template (قالب)  قالب یک هاست  با مجموعه ای از  آیتم ها  ، حد آستانه ها (trigger) و .. است که از قبل تعریف شده اند. که هاست ها میتوانند به آن لینک شوند. این امر امکان تنظیمات راحت تر و تغییرات [...]

zabbix

Trigger

حد آستانه: زبیکس     Trigger (حد آستانه)    trigger برای تعریف محدودیت برای یک آیتم به کار میرود و هنگام رد شدن آیتم از این محدودیت اعلام هشدار میکند. برای مثال شما میخواهید برای یک هاست محدودیت متوسط بار CPU تعریف کنید، و اگر [...]